انتشار شماره نخست نشریه مطالعات شهر و منطقه

بدون نظر

این نشریه با هدف معرفی آثار علمی دانشجویان شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی با کسب مجوز از معاونت اجتماعی و فرهنگی آغاز به کار کرده و شماره نخست آن در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ منتشر گردید.
موضوع شماره اول: برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماعات محلی در کلانشهر تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت نشریه مطالعات شهر و منطقه به آدرس
http://urbansbu.ir/uars مراجعه فرمایید.


نشست علمی سوم: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد “SDG” با محوریت محیط زیست پایدار در شهر و منطقه

بدون نظر

تاریخ برگزاری نشست: ۲۶/ ۸ /۱۳۹۴
محل برگزاری نشست: سالن شهید دلبری دانشکده معماری و شهرسازی
موضوع نسشت: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد “SDG” با محوریت محیط زیست پایدار در شهر و منطقه
سخنران: آقای دکتر مهندس سعید فردوسی ، مدیر طرح های توسعه دفتر برنامه توسعه ملل متحد( UNDP) در ایران
اعضاء پنل: دکتر محمد حسین شریف زادگان _ دکتر مظفر صرافی _ دکتر جهانشاه پاکزاد

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu
(بیشتر…)


نشست علمی دوم:اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد “SDG” با محوریت اجتماع و اقتصاد سبز در شهر و منطقه

بدون نظر

تاریخ برگزاری نشست ۱۸/ ۸ /۱۳۹۴
محل برگزاری نشست: سالن شهید دلبری دانشکده معماری و شهرسازی
موضوع نسشت: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد “SDG” با محوریت اجتماع و اقتصاد سبز در شهر و منطقه
سخنران: آقای دکتر محمد علی فرزین ، مدیر گروه های توسعه و رشد فراگیر برنامه توسعه ملل متحد( UNDP) در ایران
اعضاء پنل: دکتر محمد حسین شریف زادگان _ دکتر مظفر صرافی _ دکتر کورش گلکار

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu
(بیشتر…)


نشست علمی نخست: چالش های کلیدی برای تحقق توسعه پایدار در شهرهای جهان

بدون نظر

تاریخ برگزاری نشست: ۱۰/ ۸ /۱۳۹۴
محل برگزاری نشست: سالن شهید دلبری دانشکده معماری و شهرسازی
موضوع نسشت: چالش های کلیدی برای تحقق توسعه پایدار در شهرهای جهان
سخنران: آقای دکتر دنیل بیو(Danial Biau) ، معاون اجرایی سازمان UN-HABITAT

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu
(بیشتر…)