بررسی تجارب طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای: تجربه نخست پیاده راه سازی در شهر رشت

تاریخ برگزاری نشست: ۲۶/ ۲ /۱۳۹۵
محل برگزاری نشست: سالن دکتری- دانشکده معماری و شهرسازی
موضوع نسشت: تجربه پیاده راه سازی در شهر رشت
سخنران: دکتر محمدرضا قانعی
اعضای پنل: دکتر محمدحسین شریف زادگان – دکتر مظفر صرافی – دکتر علی غفاری

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu

دیدگاه خود را به ما بگویید.