انتشار شماره دوم نشریه مطالعات شهر و منطقه

شماره دوم نشریه مطالعات شهر و منطقه متعلق به انجمن علمی شهرسازی منتشر شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت نشریه مطالعات شهر و منطقه به آدرس
http://urbansbu.ir/uars مراجعه فرمایید.
خرید این شماره از طریق مراجعه حضوری به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دیدگاه خود را به ما بگویید.