مجموعه کتاب های منتشر شده توسط اساتید گروه طراحی و برنامه ریزی مجتمع های زیستی دانشگاه شهید بهشتی

مجموعه کتای های منتشر شده توسط اساتید گروه طراحی و برنامه ریزی مجتمع های زیستی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، برای خزید این کتب می توانید به کتابفرشی دانشکده معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.